Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23a, (60-462) Poznań

(zwany dalej: BODiE, administrator)

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych, które dokonywane jest przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w ramach funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się wyszczególnienie poszczególnych procesów przetwarzania wraz z opisaniem ich specyfiki.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

W sprawie realizacji praw lub w jeżeli posiada Pani/Pan dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@bodie.pl lub wysyłając korespondencję na adres BODiE.

Poniżej wyszczególniono procesy przetwarzania wraz ze wskazaniem podstawy oraz celu przetwarzania danych.

 1. Pliki Cookie

Na zasadach określonych w Polityce plików cookie BODiE przetwarza dane osobowe w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody) przetwarzane są dane osobowe w związku z działalności analitycznych plików cookie. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. W tym celu prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) przetwarzane są dane osobowe w związku z działalnością.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres przechowywania plików cookie zgodnie z Polityką plików cookie.

Dane osobowe mogą przy przekazane podmiotom zapewniającym informatyczną obsługę strony internetowej.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu.

 • Newsletter

Dane osobowe osób, które zapisały się do newsletteru BODiE przetwarzane są w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu przesłania zamówionych informacji handlowych oraz aktualności związanych z działalnością BODiE. Zgoda może być w każdym momencie wycofana.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem aby zapisanie się do newsletteru było skuteczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz BODiE usługi informatyczne związane z utrzymaniem systemu newslettera.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • Formularz kontaktowy

W sytuacji, gdy skontaktuje się Pani/Pan z BODiE dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz rozpatrzenie zgłoszonych spraw.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem aby możliwe było skorzystanie z formularza kontaktowego.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy lub przez okres wskazany przepisami prawa.

BODiE nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej. Dane w tym zakresie nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • Facebook

Administratorzy

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-462) przy ul. Szarych Szeregów 23a, dalej „BODiE” jako operator funpage „BODiE: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.” w serwisie społecznościowym Facebook,

oraz

Facebook Ireland Ltd z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, dalej „FB”, jako operator serwisu społecznościowego Facebook.

Współpraca pomiędzy BODiE a FB odbywa się zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie (https://www.facebook.com/legal/terms).

Jak zbieramy dane osobowe?

BODiE przetwarza Twoje dane w momencie, gdy odwiedzasz funpage oraz wchodzisz w interakcję zostawiając komentarz, reagując na udostępnione treści lub wysyłając wiadomość prywatną. Twoja interakcja może być również widoczna dla innych użytkowników FB.

BODiE przetwarza także dane statystyczne udostępnione przez FB za pomocą narzędzia Facebook Insights. Są to statystyki informujące nas w jaki sposób użytkownicy reagują na udostępnione przez nas treści oraz przekazują dane dotyczące grupy odbiorców. Generowane są przez FB za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu z którego odwiedzasz nasz funpage. Pliki te zawierają indywidualny przypisany do konta użytkownika, który odczytać może wyłącznie FB. Aktywne są przez okres dwóch lat, chyba że zostaną wcześniej usunięte. FB może zbierać informacje za pośrednictwem plików cookies o osobach, które nie mają konta na serwisie społecznościowym Facebook. Pliki cookies umieszczone na Twoim urządzeniu w związku z wizytą na naszym funpage mogą być wykorzystane przez FB na potrzeby statystyczne oraz marketingowe innych podmiotów niż BODiE. Więcej informacji dotyczących zasad stosowania plików cookies znajdziesz w pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies/.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

BODiE przetwarza dane osobowe w celu:

 • obsługi funpage oraz komunikacji z osobami, które go odwiedzają, w szczególności poprzez odpowiedzi na pytania zadane w prywatnych wiadomościach;
 • analizy danych statystycznych w celu skuteczniejszego kierowania treści do grona odbiorców.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku świadczenia usług na żądanie użytkownika fanpage (w szczególności poprzez udzielenie odpowiedzi na reakcje użytkowników, komentarze oraz wiadomości prywatne);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku przetwarzania statystyk dotyczących użytkowników naszego funpage – w celu optymalizacji jego działalności oraz zwiększenia grona odbiorców, co stanowi nasze prawnie uzasadnione cele.

FB przetwarza dane osobowe w celach wskazanych w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z wizytą na naszym funpage mogą być przekazane przez FB poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA. Zasady przekazywania danych przez FB do krajów trzecich są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Zarządzanie zbieraniem danych osobowych

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jako użytkownik Facebooka masz możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych na naszym funpage poprzez ustawienia preferencji reklam (https://www.facebook.com/ds/preferences/#_=_). Ponadto możesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies poprzez ustawienia preferencji przeglądarki, którą wykorzystujesz do odwiedzenia naszego funpage.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw skontaktuj się:

 • z FB za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ (na dole strony);
 • z BODiE poprzez przesłanie wiadomości na adres iod@bodie.pl. Jeżeli prześlesz do nas wnioski dotyczące przetwarzania statystycznych danych udostępnionych za pomocą narzędzia Facebook Insights prześlemy je do FB z uwagi na brak technicznych możliwości ich rozpatrzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.